Η ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ενδυμάτων και αξεσουάρ για σκύλους και συναφών υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου (εφεξής καλούμενο το «Κατάστημα»), το οποίο ανήκει στην Αθανασία Ρώτα του Παντελή και λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση, υπό τον διακριτικό τίτλο “ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π. ΡΩΤΑ”, με Α.Φ.Μ.106514480 και έδρα στον Δήμο ΛΑΥΡΙΟΥ Αττικής και επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ αριθ. 22, τηλ. επικοινωνίας 6906174263, email: info@pinkpaws.gr (εφεξής καλούμενη η «Επιχείρηση»).Το παρόν ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες / χρήστες να ενημερωθούν για τα προαναφερόμενα προϊόντα που προσφέρει η Επιχείρηση, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται για την χρήση του Καταστήματος της άνω Επιχείρησης, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pinkpaws.gr, και των σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Επιχείρηση μέσω αυτού. Κάθε επισκέπτης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού Καταστήματος https://pinkpaws.gr (Χρήστης) τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί και αποδέχεται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού Καταστήματος τους οποίους έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η Επιχείρηση, για τη λειτουργία και χρήση τόσο του ηλεκτρονικού Καταστήματός της, όσο και των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων. Ειδικότερα, η σύμφωνη γνώμη σας, καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το κλικ στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Επιχείρησης και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο. Ως εκ τούτου, πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Επιχείρηση, καλείσθε να συμβουλευθείτε τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν και εφαρμόζονται ως προς τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος.

1.2. Όποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

1.3. Σημειούται ότι οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης ισχύουν και εφαρμόζονται από κοινού και συμπληρωματικά με τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Γενικών και των Ειδικών Όρων Χρήσης, θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση οι Ειδικοί Όροι Χρήσης.

1.4. Οι παρακάτω αναφερόμενοι Όροι Χρήσης είναι απολύτως εναρμονισμένοι και συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους η Επιχείρηση τηρεί και επιβάλλει κατά την παροχή των υπηρεσιών της και για την εν γένει  λειτουργία της.

1.5. Η Επιχείρηση δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού Καταστήματος, για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

1.6. Η Επιχείρηση δύναται, επιπλέον, ανεπιφυλάκτως να τροποποιεί το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης, στο μέτρο που δεν αφορούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις ή άλλες ρυθμίσεις απορρέουσες από κανόνες αναγκαστικού δικαίου, οι δε χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν το περιεχόμενό τους για ενδεχόμενες αλλαγές. Η παραμονή και χρήση της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάρτησης των οποιωνδήποτε τυχόν αλλαγών στους Όρους Χρήσης, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων και εν γένει τα κείμενα που εμπεριέχονται σε αυτήν.

1.7. Το παρόν ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οι δε συμβάσεις του καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε αυτόματα ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήσης είναι το πρωτότυπο κείμενο στην Ελληνική γλώσσα.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος https://pinkpaws.gr και η πραγματοποίηση οποιαδήποτε συναλλαγής με αυτό επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ειδάλλως, κάθε συναλλαγή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και κανένα αποτέλεσμα δεν δύναται να παράγει.

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr σχετικά με την ταυτότητα της Επιχείρησης και την ύπαρξη των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία που διαθέτει, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαλάθει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και την εν γένει εγχώρια νομοθεσία και ειδικότερα από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, όπως ισχύει σήμερα (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

4.2. Η απλή περιήγηση στο παρόν ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού. Δημιουργία λογαριασμού απαιτείται για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας, οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ο επισκέπτης καθίσταται Χρήστης. Ειδικότερα, για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών και για την καταχώριση σχετικών αιτημάτων παραγγελιών για υπηρεσίες ή προϊόντα της Επιχείρησης, απαιτείται η  βασική εγγραφή του Χρήστη με τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, κινητό τηλέφωνο και email Χρήστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στην Επιχείρηση. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτει ο Χρήστης στη διάθεσή της Επιχείρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των συναλλαγών με τον Χρήστη και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που ρητώς ορίζει ο Νόμος. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

4.3. Προκειμένου να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr, υποχρεούστε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, καθώς και να διατηρείτε αυτά ενημερωμένα, πλήρη και αληθή. Σας παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής, ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρίζετε σε κάθε είσοδό σας στο σύστημα και σε κάθε συναλλαγή σας.  Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails.

4.4. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Το πιστοποιητικό SSL για την ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr έχει εκδοθεί από την εταιρία πιστοποίησης COMODO CA Limited.

4.5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://pinkpaws.gr δέχεται τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες VISA και Mastercard  και οι συναλλαγές με την Επιχείρηση προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

4.6. Ο διαδικτυακός τόπος https://pinkpaws.gr παρέχει στους χρήστες του, υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί (οπότε, πλέον, καθίσταται χρήστης), θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες υποχρεούνται να φυλάσσουν καλά τα στοιχεία αυτά (password, username) ώστε να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης, οι χρήστες καλούνται να δημιουργούν password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

4.7. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

4.8. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο https://pinkpaws.gr  για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

4.9. Η Επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων της σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1. Οι Χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr και του ηλεκτρονικού Καταστήματος της Επιχείρησης, καθώς και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις Πολιτικές που είναι αναρτημένα σε αυτή ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5.2. Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα ή/και σε τρίτους ή/και να επηρεάσουν ή/και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

5.3. Ενδεικτικώς (και όχι περιοριστικώς) οι Χρήστες της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
 8. συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων,
 9. διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου της Επιχείρησης.

5.4. Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr και του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Επιχείρηση έναντι οιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr ή/και του ηλεκτρονικού Καταστήματος της Επιχείρησης.

5.5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας από Χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία που ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. Επιπλέον, η παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Επιχείρηση θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των Αστυνομικών ή άλλων αρμοδίων Εισαγγελικών, Δικαστικών και εν γένει Διοικητικών Αρχών για τον εντοπισμό και την δίωξη εκείνων που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

6.1. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσα από το ηλεκτρονικό της Κατάστημα, ευθύνεται έναντι των Χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης.

6.2. Το ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν" (as is).

6.3. Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

6.4.Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων.

6.5.Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες που επιχειρούν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Καταστήματος και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

6.6.Επίσης, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

6.7. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7.1. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

7.2. Κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, ηλεκτρονική λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας  ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου που παρατίθεται στην ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.

7.3. Όλα τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτή, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7.4. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος ή ιδέας κλπ. που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο του  παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος ή αναδημοσίευσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, είτε εντός της διαδικτυακής τοποθεσίας είτε εκτός, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει.

7.5. Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου "pinkpaws" ανήκει στην Επιχείρηση.

7.6. Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη δικτυακή τοποθεσία, είτε αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα είτε όχι, ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

8.1. Όπου η ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης όπως λ.χ. Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest κλπ.), παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Επιχείρηση της σχετικής ιστοσελίδας.

8.2. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

8.3. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Επιχείρησης, ούτε η τελευταία υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενό τους, ως εκ τούτου η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από τους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιoνδήποτε τρόπο.

8.4. Η Επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

9. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9.1. Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Χρήστη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που η τελευταία τηρεί, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Ωστόσο, η Επιχείρηση δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη ή που τηρεί ο Χρήστης, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας από τον Χρήστη, όπως αυτά επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο.

9.2. Η Επιχείρηση συμμορφώνεται, όπως ο Νόμος ορίζει, στο περιεχόμενο τυχόν Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, από­φα­σης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Χρήστη, εκτός αν άλλως ορίζει νόμος ή δικαστική απόφαση. Η Επιχείρηση τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, Δικαστικές ή ανεξάρτητες Διοικητικές αρχές.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1. Κάθε απλός επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://pinkpaws.gr, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική του πληροφορία.

10.2. Κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr και προκειμένου κάποιος επισκέπτης να καταστεί χρήστης, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, θα του ζητηθεί να δηλώσει στοιχεία που τον αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). H Επιχείρηση είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης, για τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης, καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί  η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος. Περαιτέρω και εφόσον ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεσή του, η Επιχείρηση θα δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ή/και για την κατάρτιση αγοραστικού προφίλ του χρήστη-πελάτη και την βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της Καταστήματος.

10.3. Το ηλεκτρονικό Κατάστημα https://pinkpaws.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του και τα οποία διαγράφονται μετά από σχετική έγγραφη αίτησή του. Μία φορά το χρόνο η Επιχείρηση θα ζητά από τον χρήστη/πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει, εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο https://pinkpaws.gr (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής του.

10.4. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος της Επιχείρησης και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες των προϊόντων της, ζητούνται ειδικότερα: α) το πλήρες ονοματεπώνυμο, β) η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής, γ) η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), δ) τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ. και Α.Φ.Μ.), ε) ο αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας και στ) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

10.5. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Επιχείρηση, για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της Επιχείρησης.

10.6. Τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της Επιχείρησης κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρίζονται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τραπεζικής Εταιρείας (Eurobank) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

10.7. Κάθε χρήστης του https://pinkpaws.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν τη λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας, καθώς και ερωτήματα σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες της Επιχείρησης θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησης των χρηστών-πελατών τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Επιχείρησης, όσο και από τους τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η Επιχείρηση και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με την Επιχείρηση ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. H Επιχείρηση απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών), ώστε να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-πελατών της.

10.8. O χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από την Επιχείρηση, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές, αστυνομικές και τραπεζικές αρχές στο πλαίσιο ελέγχων ή από τις αρμόδιες εποπτικές και Δικαστικές αρχές.

10.9. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι δεν συλλέγει, ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες της λειτουργίας της.

10.10. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι ουδεμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη θα γίνει για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή του.

10.11. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα: α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιχείρηση, β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, γ) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων, δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και ε) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του. Την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων του ο Χρήστης μπορεί να την κάνει: α) απευθείας online μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο https://pinkpaws.gr, β) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pinkpaws.gr. Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη-πελάτη, η Επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση o εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Επιχείρησης.

11. COOKIES

11.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο και συγκρατούν τυχόν ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε.

11.2. Τα cookies βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και τις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου.

11.3. Σημειώνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, των καταναλωτών ή και επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

11.4. Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείσθε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “preferences”à “privacy”à “cookies” του προγράμματος περιήγησης.

11.5. Τυχόν άρνηση αποδοχής του cookie από τον επισκέπτη δεν απαγορεύει την περιήγηση στην ιστοσελίδα, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσει μερική δυσλειτουργία ή/και μη σωστή προβολή όλων των επί μέρους ενοτήτων.

11.6. Η εγγραφή του επισκέπτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή της εγκατάστασης και χρήσης των cookies από την ιστοσελίδα.

11.7. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του, αναλόγως του φυλλομετρητή οφείλει να επισκεφθεί τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβει γνώση, και να προβεί στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences https://support.google.com/accounts/answer/61416

https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Το https://pinkpaws.gr συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (λ.χ. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, κλπ.). Ο επισκέπτης/χρήστης για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το https://pinkpaws.gr στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών.

13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ– ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

13.1. Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pinkpaws.gr  και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.

13.2. Η Επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Η Επιχείρηση καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες, έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κλπ.). Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να διενεργούνται ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών της Επιχείρησης.

13.3. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα https://pinkpaws.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

14. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

14.1. Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στο συνολικό τίμημα που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτό περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούται ο καταναλωτής.

14.2. Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας https://pinkpaws.gr, μπορείτε να  εισάγετε αρχικά τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό αν είστε νέος χρήστης. Ακολούθως, επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

14.3. H αποστολή των προϊόντων της εκάστοτε παραγγελίας θα γίνεται εντός του προβλεπόμενου διαστήματος που έχει οριστεί ως χρόνος προετοιμασίας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει επιβεβαίωση της εξόφλησης της παραγγελίας.

14.4. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωσή της από την ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr, για την οποία ενημερώνεστε με αποστολή έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της παραγγελίας ή τη δημιουργία λογαριασμού.

15. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

15.1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο Χρήστης μπορεί να γυρίσει σε προηγούμενο βήμα και να αφαιρέσει τις ποσότητες προϊόντων από το Καλάθι των Αγορών του.

15.2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, η ιστοσελίδα https://pinkpaws.gr  διαθέτει υπηρεσία ακύρωσής της. Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να είναι ολική ή μερική και γίνεται με αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pinkpaws.gr. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται στον καταναλωτή μέχρι τη στιγμή που δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για την εκκίνηση της προετοιμασίας της παραγγελίας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας.

16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές μπορούν να διενεργούνται με κατάθεση στους ακόλουθους υποδεικνυόμενους λογαριασμούς:

 • στον με IBAN GR4701100850000008540052282τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
 • στον με IBAN GR1302604240000420200228004 τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS,
 • στον με IBAN GR5401402690269002002000390 τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ALPHA BANK και, τέλος,
 • στον με IBAN GR5201721440005144083868678 τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα WINBANK, με αντικαταβολή.

Τα όποια έξοδα προκύπτουν κατά την πληρωμή (τραπεζικά έξοδα κλπ.) επιβαρύνουν τον πελάτη.

17. ΤΡΟΠΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

17.1. Εφόσον υποβληθεί η παραγγελία, το προϊόν δύναται να αποσταλεί στον πελάτη με δική του δαπάνη μέσω της Speedex Courier, με την οποία συνεργάζεται αποκλειστικά η Επιχείρηση, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας της διαδικασίας αποστολής, καθώς και της χαμηλότερης δυνατής τιμής προς εξυπηρέτηση των χρηστών/καταναλωτών. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας του. Στις δυσπρόσιτες περιοχές η παράδοση δεν γίνεται στην διεύθυνση που μας έχει υποδείξει ο πελάτης, αλλά στην πλησιέστερη διεύθυνση του συνεργάτη του δικτύου της μεταφορικής με την οποία συνεργάζεται η Επιχείρηση. Συνεπώς, ο πελάτης θα πρέπει να παραλάβει το προϊόν από την διεύθυνση που θα του υποδειχθεί από την Επιχείρηση, η οποία (διεύθυνση) θα είναι η πλησιέστερη δυνατή ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα που θα έχει δοθεί στην παραγγελία. Ο πελάτης, αφού ειδοποιηθεί για την άφιξη της παραγγελίας του, θα πρέπει να την παραλάβει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών.

17.2. Το κόστος αποστολής για αποστολές προϊόντων που δεν ξεπερνούν τα δύο (2) κιλά εντός Αττικής ανέρχεται στα 2.50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση, που το βάρος του προϊόντος ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, τότε και για κάθε επιπλέον κιλό, στο παραπάνω κόστος προστίθενται 1.00 πλέον Φ.Π.Α. Για αποστολές προς Χερσαία και Νησιωτική Ελλάδα βάρους έως 2 κιλών, το κόστος ανέρχεται στα 3.50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το βάρος του προϊόντος ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, τότε και για κάθε επιπλέον κιλό, στο παραπάνω κόστος προστίθενται 1.10 πλέον Φ.Π.Α. Προς Απομακρυσμένες / Δυσπρόσιτες Περιοχές Περιφέρειας το κόστος ανέρχεται στα 6.00 /9.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις, που η πληρωμή της παραγγελίας έχει οριστεί να γίνει με αντικαταβολή στο αρχικό κόστος αποστολής, προστίθενται 1.50 € πλέον Φ.Π.Α.

17.3. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει πάντα το κόστος αποστολής πριν από την τελική χρέωση της παραγγελίας του.

17.4. Ο απαιτούμενος χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη: α) εξαιτίας της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος, β) λόγω του χρόνου προετοιμασίας του και γ) για λόγους ανωτέρας βίας (λ.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.). Αναφορικά με την περίπτωση (γ) ο καταναλωτής θα ενημερώνεται σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να δηλώσει εάν επιθυμεί υπ’ αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Για τις περιπτώσεις (α) και (β) ο καταναλωτής ενημερώνεται στην αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος κατά την παραγγελία.

17.5. Η υπογραφή στο σχετικό έντυπο παραλαβής και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητα για την παραλαβή του δέματος.

18. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

18.1. Ο χρήστης / καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει την παραγγελία, χωρίς να αναφέρει τον λόγο της υπαναχώρησης, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παρέλαβε, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι στην ίδια άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος, ωστόσο θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος. Εάν ο πελάτης/καταναλωτής επιλέξει να επιστρέψει το προϊόν χρησιμοποιώντας την Speedex Courier, τότε θα μπορεί να κάνει χρήση των παραπάνω προνομιακών τιμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα το γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση ταυτόχρονα με την υπαναχώρησή του από την αγορά του προϊόντος.

18.2. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα.

18.3. Το τίμημα του προϊόντος που επιστρέφεται από τον καταναλωτή θα επιστρέφεται ακέραιο σε αυτόν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον πελάτη το αντίτιμο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

18.4. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής αφορά σε λάθος της Επιχείρησης, η τελευταία δεσμεύεται να αναλάβει το κόστος επιστροφής του προϊόντος, αλλά και το κόστος της νέας αποστολής του σωστού προϊόντος βάσει της παραγγελίας.

19. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

19.1. Για κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό Κατάστημα του διαδικτυακού τόπου, έχει το δικαίωμα εντός τριών (3)εργασίμων ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος, να υποβάλει παράπονο στην Επιχείρηση.

19.2. Το παράπονο του καταναλωτή θα εξετασθεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την Επιχείρηση το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του,  στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον πελάτη για τη διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να διευκολύνει την Επιχείρηση, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες για την διευθέτηση του ζητήματος.

19.3. Για κάθε περίπτωση που αφορά τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο καταναλωτής, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου, πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

20.1. Όλοι οι Όροι Χρήσης ορίζονται ως ουσιώδεις.

20.2. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν την τελική και ολοκληρωτική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα συμφωνία θεωρείται ως πλήρως και αμοιβαίως αποδεκτή και αντικαθιστά από την αποδοχή της από τον Χρήστη οποιαδήποτε προηγούμενη διαπραγμάτευση, συζήτηση, διαβεβαίωση, υπόσχεση ή συμφωνία, γραπτή ή προφορική η οποία δυνατόν να έγινε επί του αντικειμένου της συμφωνίας.

20.3. Οι επικεφαλίδες των άρθρων είναι ενδεικτικές και χωρίς δεσμευτική σημασία, έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τους Όρους Χρήσης.

20.4. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Οποιαδήποτε παραίτηση από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τα δικαιώματα κάποιου από τους συμβαλλομένους ή από τις αποζημιώσεις που προκύπτουν θα πρέπει να γίνει εγγράφως για να τεθεί σε ισχύ. Η παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση εκ μέρους ενός από τους συμβαλλόμενους να εκτελέσει τις διατάξεις της σύμβασης αυτής ή των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεών του οποιαδήποτε στιγμή, δεν θα ερμηνεύεται και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση εκ μέρους του συμβαλλόμενου αυτού, από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και με κανέναν τρόπο δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης ή μέρους αυτών ή δεν θα περιορίζει το δικαίωμα αυτού του συμβαλλόμενου να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες.

21. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη, ιδίως σε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της. Ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει ολικά ή μερικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης.

22. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης, η οποία απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία και τα αποτελέσματά της, η ισχύς των παρόντων Όρων Χρήσης θα αναστέλλεται. Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

23.1. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συμβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνει ο Χρήστης.

23.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, μεταξύ Χρήστη και Επιχείρησης, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον Χρήστη και την Επιχείρηση.

23.3. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των Όρων Χρήσης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή/και αδικοπραξίας, καθώς και περί την εκτέλεση δίκες, ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται οικιοθελώς.

Πληροφορίες για την επίλυση διαφορών κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους καταναλωτές το δικαίωμα να επιλύουν τις ηλεκτρονικές διαφορές τους κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών σε μία από τις πλατφόρμες της. Η πλατφόρμα (http://ec.europa.eu/consumers/odr) χρησιμεύει ως τόπος προσφυγής των καταναλωτών για εξωδικαστικό διακανονισμό διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές αγορές και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ή Reset password